Hattisar, Kamalpokhari , Kathmandu

cover

Divident

F / Y Year Bonus Cash
2060 / 61 - 10.53%
2061 / 62 - 10.53%
2062/063 - 10.53%
2063/064 10% 5.79%
2064/065 10.53% -
2065/066 5% 7.63%
2066/067 1.80% 6.89%
2067/068 - -
2068/069 - 5.50%
2069/070 - 7.37%
2070/071 6.28% 7.72%